Ban Quản Trị

Chủ tịch

(Mr.) Trần Phi Long

Email: boss@taostartup.asia

Hotline: (+84) 35 971 3875

LinkedIn Facebook

Đại diện tại Hà Nội

Ms. Nguyệt Minh (Selena)

Email: selena@taostartup.asia

Hotline: (+84) 98 633 6398

LinkedIn Facebook